Последни промени - Търсене:

Начална страница


Moodle документация

Всички страници
Карта на страниците

На английски

За разработка


Поддържа се от
vanyog.com

pmwiki.org

Списък на кохортите на сайта

Достъп до тази страница имат администраторите на Moodle. Страницата се отваря от блок: "Настройки"

"Администриране на сайта" > "Потребители" > "Потребителски регистрации" > "Кохорти"

Ако броят на кохортите е голям, списъкът им се показва на няколко страници, които се отварят с щракване върху хипервръзките с номера, намиращи се под таблицата с кохортите.

За лесно намиране на определена кохорта над таблицата със списъка им има поле "Търсене на кохорта". В това поле се пише част от името на търсената кохорта и са щраква бутона "Търсене". В таблицата остават да се показват само кохортите в чиито имена се среща написаната поредица от букви. Ако няма кохорта с такова име се показва празна таблица. За да се покаже отново пълният списък, се изтрива съдържанието на полето "Търсене на кохорта" и се щраква бутона "Търсене".

В стълбовете на таблицата се показва информация за кохортите:

Име - пълно име на кохортата.

ID на кохорта - идентификационен номер на кохортата - кратка, уникална комбинация от цифри и букви, която еднозначно идентифицира кохортата.

Описание - текст, който дава допълнителна информация за предназначението и особеностите на кохортата.

Големина на кохортата - брой на потребителите, които са причислени в кохортата.

Източник - име на добавката, с който е създадена кохортата.

Редактиране - бутони за редактиране на кохортата:

Нова кохорта се създава чрез щракване на бутона "Добавяне".

Редактиране - История - Печат - Последни промени - Търсене
Страницата е актуализирана на 16 октомври 2013, 21:52 ч