Добавяне/отстраняване на членове на кохорта

Тази страница се отваря при щракване върху иконата "Членове на кохорта" (с форма на човешки глави), намираща се в стълб "Редактиране" на таблицата със списъка на кохортите, срещу името на дадена кохорта.

На страницата се показват един срещу друг два списъка:
"Текущи потребители" - показва имената на потребителите, които в момента участват в дадената кохорта и
"Потенциални потребители" - всички останали потребители от сайта.

Ако в някой от списъците има твърде много потребители за показване, списъкът се показва празен. В такъв случай трябва да се използва полето "Търсене" под съответния списък. В това поле се пише поредица от букви, които се срещат в името, фамилията или друго поле от профила на потребителя, зададено да се показва в тези списъци. Тогава в списъка се показват всички потребители, чиито данни започват (или съдържат, вижте по-надолу) написаните букви.

За добавяне на потребител към кохорта, същият се избира от списък "Потенциални потребители" и се щраква бутона "Добавяне", разположен между двата списъка. Щракването на този бутон премества името на потребителя от списък "Потенциални потребители" в списък "Текущи потребители".

За премахване на потребител от кохорта, потребителят се избира от списък "Текущи потребители" и се щраква бутона "Премахване", разположен между двата списъка. Щракването на този бутон премества името на потребителя от списък "Текущи потребители" в списък "Потенциални потребители".

Важно! - обърнете внимание на надписа в началото на страницата:
Премахването на потребители от кохорта предизвиква отписване на потребителите от много курсове, което включва изтриване на настройките на потребителите, техните оценки, участието им в групи и друга информация от съответните курсове.

За повече възможности за търсене на потребители, може да се зададат Опции за търсене. Щракването върху този надпис показва или скривя няколко отметки:

Показване в списъка на намерените потребители, дори когато те не отговарят повече на критерия за търсене - използва се за да останат в списъка потребителите, намерени по един критерий, след като се смени този критерий с друг и чрез новия критерий се открият други потребители. Тека чрез прилагане на няколко критерия може да се състави списък от избрани от оператора потребители.

Ако само един потребител отговаря на търсенето, автоматично да се избере - спестява щракването върху името, което е необходимо за да се избере потребителя преди да се щракнат бутоните "Добавяне" или "Премахване".

Търсеният текст маже да е навсякъде в показваните полета