Редактиране настройките на категория

Тази страница се отваря при щракване на бутона "Редакция на тази категория" на страницата за редактиране на курсовете и под-категориите на дадена категория или при щракване на бутона "Добавяне на нова категория" на страницата за добавяне на нови категории.

Настройките на една категория са:

"Родителска категория"

"Име на категорията"

"Идентификационен номер"

"Описание"