Тип въпроси Вградени отговори (Cloze)

Този тип въпроси представляват текстове, в които има вмъкнати места за посочване на подходящи отговори. Начините за посочване на отговорите са различни: чрез попълване на текст или числова стойност, или чрез избиране от няколко възможни.

Въпрос от този тип се съставя като в текста на въпроса се вмъкват кодове, задаващи типа на отговора и точките, които се начисляват за всеки отговор.

Възможните начини за посочване на отговор са:

 • кратък отговор (SHORTANSWER или SA или MW), когато в отговора нямат значение главни или малки букви,
 • кратък отговор (SHORTANSWER_C или SAC или MWC), когато се прави разлика между главни и малки букви,
 • числов отговор (NUMERICAL или NM),
 • множество възможни отговори (MULTICHOICE или MC), избиран от падащ списък, поставен на мястото за отговор,
 • множество възможни отговори (MULTICHOICE_V or MCV), избиран от вертикален стълб радио-бутони, или
 • множество възможни отговори (MULTICHOICE_H or MCH), избира от хоризонтален ред радио-бутони.

Структурата на всеки вмъкнат отговор е:

  { започва с отваряща фигурна скоба (AltGr+7) 
  1 без да е задължително, число, което задава броя на точките за отговора, 
  :SHORTANSWER: заградено с двоеточие име на типа на начина на избиране на отговор, 
  ~ е разделител между възможните отговори 
  = отбелязва правилния отговор 
  # отбелязва началото на коментар за обратна връзка, ако е необходим такъв
  } затваряща фигурна скоба отбелязва края на полето за отговор (AltGr+0) 

Ето един много прост пример:

{1:SHORTANSWER:=Берлин} е столицата на Германия.