Страница на дейност Речник

Страницата може да съдържа различни средства за навигация в речника в зависимост от настройките, направени от потребителите с право да задават настройки.

Форма за търсене

с поле за писане на думи, бутон за стартиране на търсенето и отметка, която ако е поставена, написаните думи се търсят както в термините, така и в пълния текст на дефинициите. Лепсата на отметка "Търсене в целия текст" предизвиква търсене само в термините.

Изглед за печат

Хипервръзка за превключване на речника в подходящ за отпечатване вид. Тази хипервръзка може и да липсва, ако е зададено така при настройване на дейността Речник.

Добавяне на нова дефиниция

Бутон за добавяне на нова дефиниция в речника се вижда ако разглеждащият речника потребител има право на това. Вижте: Добавяне на нова дефиниция в Речник

Подстраници

Преглеждане по азбучен ред

Показва част от дефинициите от речника на една страница, подредени по азбучен ред.

По категории

Ако в настройките на речника е зададено да има категории, при въвеждане на всяка дефиниция се задава нейната категория. На подстраницата за показване на речника по категории се показва падащ списък на категориите и при избиране на една категория от този списък, се показват само дефинициите от избраната категория.