Редактиране настройките на курс

Тази страница се показва при създаване на нов курс или при редактиране настройките на съществуващ курс.

В нея се задават:

Пълно име на курс - Пълното име на курс се показва като заглавие на началната страница на курса, а също и на други страници, в които се показват списъци от курсове - страницата на категория курсове, страница "Моето табло" и др.

Кратко име на курс - Краткото име на курс се показва като хипервръзка в навигацията на сайта.

Категория на курса е категорията, в която е поставен курса в системата от категории курсове, направена на дадения сайт.

Видимост на курса - може да е "Да се вижда" или "Да не се вижда". Когато се зададе курсът да не се вижда, той е недостъпен за студенти, но може да се редактира от преподавателите.

Дата на започване на курса - При курсовете със седмичен формат от тази дата започват и се показват седмиците на курса. При курсовете с тематичен формат от тази дата започва да се водят журнали за действията на участниците в курса.

Дата за край на курса - След тази дата курсът се счита за преминат и не се показва на потребителите в списъците на текущите курсове.

Ид. номер на курс - незадължителен символичен идентификатор.

Резюме на курса - Резюмето на курса е текст, който се показва заедно с пълното име на курса, когато това име се визуализира в списъци от курсове.

Файлове към резюмето - Файлове, най-често изображения, които се показват заедно с резюмето.

Формат - Форматът може да бъде "Курс с единствена дейност", "Социален", "Седмичен" или "Тематичен".

Скрити секции - Определя как се показват скритите секции. Възможностите за избор са: "Скритите секции са напълно невидими" или "Скритите секции се показват в неразгънат вид".

Разположение на курса - определя дали секциите на курса се показват една под друга на една обща страница, или се показват само като хипервръзки в страницата на курса и се отварят в отделни страници.

Налагане на език - ако е избран език, страниците на курса ще се показват винаги на този език, независимо от избора на език, който е направил потребителят.

Брой на новините, които се показват

Показване на книгата с оценки на студентите

Показване на отчети за дейностите

Максимален размер на качен файл

Позволяване проследяването на завършването

Групов режим

Налагане на групов режим

Групиране по подразбиране

Преименуване на роли

Етикети