Преглеждане на коментарите от администратор

Страницата за преглеждане на направени от потребителите коментари е достъпна за администраторите на Moodle и се отваря от:
"Администриране на сайта" > "Отчети" > "Коментари"

Администаротърт, отворил страницата вижда от кой потребител е оставен всеки коментар и текста на коментара, и има възможност да изтрива коментари.

За изтриване само на един коментар се щраква хипервръзката "Изтриване" срещу този коментар.

За изтриване на повече коментари, те първо се селектират с поставяне на отметки и после се щраква бутон "Итриване", разположен отдолу под таблицата с коментарите.

Поставянето на отметката в антетката на таблицата "Маркиране на всички" поставя отметките на всички коментари, а повторното й щракване премахва отметките от всички коментари.