Заявки за нови курсове

Страницата е достъпна за администраторите от блок "Настройки"

"Администриране на сайта" > "Курсове" > "Заявка за курс"

Настройките са:

Разрешаване на заявки за курсове

Категория по подразбиране за заявените курсове

Разрешено избиране на категория

Уведомяване за заявките

Вижте също: Подаване заявка за нов курс