Инсталиране в XAMPP на Mac OS X 10.10 Yosemit

За активиране на някои PHP разширения

intl

 1. cd /Applications/XAMPP/bin
 2. sudo ./pecl install intl
 3. във файл /Applications/XAMPP/xamppfiles/etc/php.ini се добавя ред extension=intl.so

ICU

 1. изтегля се: http://download.icu-project.org/files/icu4c/52.1/icu4c-52_1-src.tgz
 2. разархивира се
 3. отваря се Terminal и се влиза в създадената при разархивирането директория icu/source
 4. ./runConfigureICU MacOSX
 5. make
 6. sudo make install

autoconf:

 1. изтегля се: http://ftp.gnu.org/gnu/autoconf/autoconf-latest.tar.gz
 2. разархивира се
 3. отваря се Terminal и се влиза в създадената при разархивирането директория autoconf-2.69
 4. ./configure
 5. make
 6. sudo make install

xmlrpc

????

opcache

Във файл /Applications/XAMPP/xamppfiles/etc/php.ini се премахва ; от началото на реда ;zend_extension=opcache.so

След промени във файл php.ini, за да имат ефект тези промени се рестартира Apache