Категории въпроси

Категориите въпроси съдържат въпроси или други категории въпроси. Използват се за създаване на йерархичен ред в Банката с въпроси и при съставяне на тестове.