Преглед на База данни

Страницата за преглед на база данни, съставена в рамките на дейност от тип База данни, се състои от следните раздели:

Показване списък

Единично показване

Търсене

Добавяне запис

Шаблони

Полета

Пресети