Импортиране

Импортиране се нарича копирането на ресурси и дейности в един курс от друг курс. Страницата за импортиране се отваря от блок "Настройки"

"Администриране на курс" > "Импортиране"

Импортирането протича в следните стъпки:

  1. Избиране на курс (от който ще се копира)
  2. Начални настройки
  3. Настройки на схема
  4. Потвърждаване и прегред
  5. Извършване на импортирането
  6. Изпълнено

Избиране на курс

На тази стъпка се избира курса от който ще се копират секции, дейности или ресурси.

Ако курсът, от който искате да копирате, не са показани в таблицата, използвайте полето за търсене под нея. В това поле се пише част от името на курса и се щраква бутона "Търсене", след което в таблицата се появяват имената на всички курсове, чиито имена съдържат такава част.

За да се посочи избрания курс, се щраква радио-бутончето пред името му в таблицата.

За преминаване към следващата стъпка се щраква бутона "Продължаване".

Начални настройки

С премахване или слагане на отметки се правят някои настройки, които са общи за предстоящото импортиране.

За преминаване към следващата стъпка се щраква бутона "Напред".

Настройки на схема

С премахване или поставяне на отметки се отбелязва кои секции, дейности и ресурси да се импортират.

Хипервръзката "Всичко" поставя всички отметки, а хипервръзката "Нищо" премахва всички отметки.

Потвърждаване и преглед

За проверка преди извършване на импортирането се показват, направените до момента настройки.

Извършване на импортирането

Изпълнено

Показва се съобщение, че импортирането е извършено успешно или евентуално какъв проблем е възникнал.

След щракване на бутона се отваря страницата на курса, в който се извършва импортирането.