Задаване на администратори на сайта

Администраторите са потребители с пълни права да управляват съдържанието на Moodle.

Страницата за задаване права на администратор се отваря от друг администратор от блок "Настройки"

"Администриране на сайта" > "Потребители" > "Права" > "Администратори на сайта"

Страницата, е подобна на страницата за задаване на системни и други роли.