Модул за ресурс URL

Този модул позволява в даден курс да се вмъкне съдържание от друг интернет сайт.

Съкращението URL означава Uniform or Universal Resource Locator - унифициран или универсален адрес на ресурс. Това, всъщност, е стандартът за съставяне на адресите на различни ресурси в Интернет.

С помощта на ресурса URL в Moodle се задава адрес на файл или страница, която може да се намира на друг сайт и се определя начина на показването им в курса.

Вижте още: