Добавяне/настройване на тест

Създаването на тест за проверка на знанията се извършва на два етапа. Първо, към избраната секция на курса се добавя ресурс тип Тест, задават се някои общи настройки, записват се, и на втория етап, се съставя теста като се въвеждат въпроси от различни типове, които ще бъдат задавани на обучаемите.

Основни настройки

Общите настройки са:

Име

Името е надписа, който се показва върху страницата на курса, като хипервръзка в навигацията на сайта и на други места.

Описание

Описанието на курса е кратък текст, който информира за предназначението и особеностите на теста. Показва се след щракване върху хипервръзката, водеща към теста, преди потребителят да започне да го изпълнява и преди да започне да тече предвиденото време. Във въведението е подходящо да се напишат различни указания, които трябва да се спазват при изпълняване на теста.

Показване на описанието на страницата на курса

Ако е поставена тази отметка, въведението ще се показва и на страницата на курса.

Настройване във времето

Отваряне на теста

Това е дата и час след който теста става достъпен за решаване. За да се зададе трябва да се постави отметката "Позволяване".

Затваряне на теста

Това е дата и час след който теста спира да бъде достъпен за решаване. За да се зададе трябва да се постави отметката "Позволяване".

Времеви лимит

Задава ограничено време за изпълнение на теста. Оставащото време се показва на студента с таймер. За да се зададе трябва да се постави отметката "Позволяване".

Когато времето изтече

Определя какво се случва, когато зададеният Времеви лимит изтече.

Гратисен период за изпращане

Е време след изтичане на Времевия лимит, през което студентът все още може да изпрати отговорите си и изпълнението му на теста да бъде зачетено. За да се зададе трябва да се постави отметката "Позволяване".

Оценка

Категория на оценката

Разрешен брой опити

Метод на оценяване

Разположение

Разбъркване във въпросите

Поведение на въпросите

Настройки за преглеждане

През време на изпълнение

...

Показване

Показване снимка на потребителя

Десетични цифри в оценките

Допълнителни ограничения

Цялостна забележка

Общи настройки на модула

Завършване на дейността