Създаване/редактиране на HTML страница в курс

Настройките, които се задават на ресурс Страница, се виждат когато:

  • се създава страницата,
  • се щракне върху бутона "Промяна на настройките" срещу хипервръзката към страница върху страницата на курс, или
  • се щракне върху хипервръзката в блок "Настройки" > "Администриране на модул страница" > "Промяна на настройките".

Настройките на ресурс Страница са:

Име - името на страницата е надписът, който се показва като хипервръзка в главната страница на курса и в блока за навигация, а също така, ако е сложена отметката "Показване името на страницата", името се показва и като заглавие над текста на страницата, когато тя е отворена.

Описание - описанието на страницата е кратък текст, който пояснява какво съдържа страницата. Описанието е различно от текста (съдържанието) на страницата и нормално е много по-кратко от него.

Показване на описанието на страницата на курса - определя дали описанието на страницата да се показва под хипервръзката, която я отваря от страницата на курса.

Съдържание на страница - е главният текст, който се показва в страницата. Всъщност това е текста, заради който се прави самата страница. В него може да се вмъкват хипервръзки към други страници от този или от други сайтове, изображения, файлове със звук и анимация, математически формули и др.

Показване името на страницата - тази отметка определя дали името на страницата да се показва над съдържанието й, когато страницата е отворена. Тази отметка може да се махне ако е необходимо над съдържанието на страницата да се покаже друго заглавие, може би по-дълго и описателно, различно от името на страницата. Тогава, такова заглавие се пише с помощта на HTML редактора в съдържанието на страницата.

Показване описанието на страницата - определя дали, когато страницата е отворена, над съдържанието й, и под нейното име, да се покаже краткото й описание.