Редактиране на групи

Тази страница се отваря от блок "Настройки"

"Администриране на курс" > "Потребители" > "Групи" > подстраница "Групи"

От тази страница се създават нови групи, изтриват се групи и се задава кои участници от курса да участват във всяка група.