Разширени методи за оценяване

Тази страница се отваря от страницата с дадено задание, като се щракне в блок "Настройки"

"Администриране на задание" > "Разширено оценяване"

От падащият списък "Променяне на текущия метод за оценяване" се избира метода за оценяване, който ще се използва в заданието.

Просто директно оценяване
Критерии с нива или
Критерии с оценки