Редактиране на рубрика за оценяване

Рубриката е разширен метод за оценяване основан на критерии. За всеки критерий се дефинират нива, на които съответства брой точки. Оценяващият избира какво ниво има оценявания по всеки от критериите. Сумира се броя на събраните по всички критерии точки и се изчислява относителна оценка спрямо минимално и максимално възможния брой. Тази относителна оценка се обръща в окончателна оценка по възприетата за дадения модул скала.