Списък на кохортите на сайта

Достъп до тази страница имат администраторите на Moodle. Страницата се отваря от блок: "Настройки"

"Администриране на сайта" > "Потребители" > "Потребителски регистрации" > "Кохорти"

Ако броят на кохортите е голям, списъкът им се показва на няколко страници, които се отварят с щракване върху хипервръзките с номера, намиращи се под таблицата с кохортите.

За лесно намиране на определена кохорта над таблицата със списъка им има поле "Търсене на кохорта". В това поле се пише част от името на търсената кохорта и са щраква бутона "Търсене". В таблицата остават да се показват само кохортите в чиито имена се среща написаната поредица от букви. Ако няма кохорта с такова име се показва празна таблица. За да се покаже отново пълният списък, се изтрива съдържанието на полето "Търсене на кохорта" и се щраква бутона "Търсене".

В стълбовете на таблицата се показва информация за кохортите:

Име - пълно име на кохортата.

ID на кохорта - идентификационен номер на кохортата - кратка, уникална комбинация от цифри и букви, която еднозначно идентифицира кохортата.

Описание - текст, който дава допълнителна информация за предназначението и особеностите на кохортата.

Големина на кохортата - брой на потребителите, които са причислени в кохортата.

Източник - име на добавката, с който е създадена кохортата.

Редактиране - бутони за редактиране на кохортата:

Нова кохорта се създава чрез щракване на бутона "Добавяне".