Dev /

Франкенстил

"Франкенстил" е дума измислена от Martin Dougiamas и означава набор от уговорки, съставен от Petr Škoda за начина на съставяне на уникални имена на добавките в Moodle, който съчетава типа и името на добавката.

Формат

Името на модул се образува от представка, съответстваща на типа му и името на директорията на модула, изписвана само с малки букви, разделени със _. Например името на модул Quiz е mod_quiz.

Представките за други типове добавки са дадени в таблицата:

Тип добавкаФранкенстил представкаДиректория в Moodle
Activity modulesmod/mod
Admin reportsreport/admin/report
Admin toolstool/admin/tool
Assignment typesassignment/mod/assignment/type
Authentication pluginsauth/auth
Blocksblock/blocks
Core subsystemscore/ (not a true plugin, see below for details)
Course formatsformat/course/format
Course reportscoursereport/course/report
Database fieldsdatafield/mod/data/field
Database presetsdatapreset/mod/data/preset
Editorseditor/lib/editor
Enrolment pluginsenrol/enrol
Filtersfilter/filter
Gradebook exportgradeexport/grade/export
Gradebook importgradeimport/grade/import
Gradebook reportsgradereport/grade/report
Grading methodsgradingform/grade/grading/form
Local pluginslocal/local
Messaging consumersmessage/message/output
Mnet servicesmnetservice/mnet/service
Plagiarism pluginsplagiarism/plagiarism
Portfolio pluginsportfolio/portfolio
Question behavioursqbehaviour/question/behaviour
Question formatsqformat/question/format
Question typesqtype/question/type
Quiz reportsquiz/mod/quiz/report
Repository pluginsrepository/repository
SCORM reportsscormreport/mod/scorm/report
Themestheme/theme
User profile fieldsprofilefield/user/profile/field
Webservice protocolswebservice/webservice
Workshop allocation strategiesworkshopallocation/mod/workshop/allocation
Workshop evaluation pluginsworkshopeval/mod/workshop/eval
Workshop grading formsworkshopform/mod/workshop/form

...

Използване

...