Последни промени - Търсене:

Начална страница


Moodle документация

Всички страници
Карта на страниците

На английски

За разработка


Поддържа се от
vanyog.com

pmwiki.org

Модул за ресурс URL

Този модул позволява в даден курс да се вмъкне съдържание от друг интернет сайт.

Съкращението URL означава Uniform or Universal Resource Locator - унифициран или универсален адрес на ресурс. Това, всъщност, е стандартът за съставяне на адресите на различни ресурси в Интернет.

С помощта на ресурса URL в Moodle се задава адрес на файл или страница, която може да се намира на друг сайт и се определя начина на показването им в курса.

Вижте още:

Редактиране - История - Печат - Последни промени - Търсене
Страницата е актуализирана на 03 януари 2013, 18:20 ч