Последни промени - Търсене:

Начална страница


Moodle документация

Всички страници
Карта на страниците

На английски

За разработка


Поддържа се от
vanyog.com

pmwiki.org

Редактиране на рубрика за оценяване

Рубриката е разширен метод за оценяване основан на критерии. За всеки критерий се дефинират нива, на които съответства брой точки. Оценяващият избира какво ниво има оценявания по всеки от критериите. Сумира се броя на събраните по всички критерии точки и се изчислява относителна оценка спрямо минимално и максимално възможния брой. Тази относителна оценка се обръща в окончателна оценка по възприетата за дадения модул скала.

Редактиране - История - Печат - Последни промени - Търсене
Страницата е актуализирана на 05 октомври 2012, 08:52 ч