Редактиране настройките на курс

Тази страница се показва при създаване на нов курс или при редактиране настройките на съществуващ курс.