Архивиране на курс, дейност или ресурс

Архивирането на курс, дейност или ресурс протича в следните стъпки:

  1. Начални настройки
  2. Настройки на схема
  3. Преглед и потвърждаване
  4. Извършване на архивирането
  5. Изпълнено

От всяка стъпка преди Извършване на архивирането може да се направи връщане към някоя от предишните стъпки с цел промяна на настройките и повтаряне на следващите стъпки.

За да започнете архивиране на даден курс, дейност, или ресурс, трябва да се намирате съответно на главната страница на курса или на страница на дейност или ресурс. Страницата за архивиране се отваря от блок: "Настройки"

"Администриране на курс" > "Архивиране" - когато се архивира курс, или
"Администриране на модул ..." > "Архивиране" - когато се архивира дейност или ресурс.

Начални настройки

На тази стъпка се слагат някои отметки, които задават какви елементи на архивирания курс или дейност да се запазят при архивирането. Настройките, които се правят на тези стъпка, се отнасят за целия курс и засягат настройките от следващите стъпки.

Настройки на схема

Показва се таблица, представяща секциите на курса и дейностите и ресурсите от всяка секция, в която за всяка секция или дейност или ресурс има две отметки - за включване/изключване в архива на съответната секция или дейност и за включване/изключване на данните на потребителите, отнасящи се за секцията, дейността или ресурса. (Когато се архивира само една дейност, се показват само две отметки за тази дейност.)

Ако на предишната стъпка е премахната отметката "Включване на записаните потребители" всички отметки за данните на потребителите тук по подразбиране се оказват вече премахнати.

Преглед и потвърждаване

В полето "Име на файл" може да се зададе име на файл, различно от автоматично съставеното от Moodle име на файл.

С цел проверка на направените настройки се показва какво е избрано за архивиране и какво не преди изпълнение на следващата стъпка.

Извършване на архивирането

На тази стъпка физически се създава архивен файл, който се запазва на сървъра в зоната за архиви на курса.

Изпълнено

Показва се надпис, който съобщава, че архивирането е завършило или евентуално, че са възникнали проблеми. След щракване на бутона се отваря зоната за архиви.