Преглед на добавките

Страницата е достъпна за администратори от блок "Настройки"

"Администриране на сайта" > "Добавки (Plugins)" > "Преглед на добавките"

На страницата се показва таблица, съдържаща списък да добавките.

Чрез хипервръзките в колона "Действия" може да се променят настройките на някои добавки (чрез хипервръзка "Настройки" на реда на добавката) или да се деинсталират добавки (хипервръзка "Деинсталиране"), които не се използват на сайта.

В колона "Достъпност" се показва само дали всяка добавка е Включена или Изключена, но включването и изключването на добавките се прави от страница "Управляване на ..." за съответната група добавки. Например, включването и изключването на добавките за дейности става от страницата, която се отваря от блок "Настройки"

"Администриране на сайта" > "Добавки (Plugins)" > "Модули за дейности" > "Управляване на дейностите"