Политика по отношение на потребителите

До страницата имат достъп администраторите от блок "Настройки":

"Администриране на сайта" > "Потребители" > "Права и роли" > "Политика по отношение на потребителите"

От страницата се задават редица общи за сайта настройки, които се отнасят за потребителите и техните профили.